Hari Kiamat

Hari Kiamat

Banyak sekali surat surat yang menceritakan tentang terjadi nya hari kiamat betapa serem nya jika hari itu terjadi Apabila terjadi hari kiamat

Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya Maka jadilah ia debu yang beterbangan Dan kamu menjadi tiga golongan Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabukdan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosaakan tetapi mereka mendengar ucapan salam.Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu.. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)dan naungan yang terbentang luasdan air yang tercurahdan buah-buahan yang banyak,yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya.(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidihdan dalam naungan asap yang hitam.Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahanDan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?,apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,banar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,. benar-benar akan memakan pohon zaqqum,. dan akan memenuhi perutmu denganya.Sesudah Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minumItulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan”.Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?. Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.(Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian”bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apaMaka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.Diturunkan dari Rabbil ‘alamiinMaka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) ? Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, dan dibakar di dalam jahanam.Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar

Al Waqiah

al haqqah Al-haqqah’ (saat atau kiamat yang pasti berlaku). Apakah ‘al-haqqah’ itu? Dan tahukah kamu apakah ‘al-haqqah’ itu?  (Kaum) Samud dan ‘Ad telah mendustakan hal yang mengejutkan itu. Adapun (kaum) Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun (kaum) ‘Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ditimpakan ke atas mereka selama tujuh malam dan lapan hari terus menerus, maka kamu melihat kaum itu padanya mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul tamar yang telah lapuk.  Maka adakah kamu melihat seseorang yang tinggal antara mereka? Dan telah datang Fir’awn dan orang yang sebelumnya, dan negeri-negeri yang diterbalikkan kerana kesalahan.  Maka mereka menderhakai rasul Rab (Tuhan) mereka, lalu Dia (Allah) menyeksa mereka dengan seksaan yang sangat keras. Sesungguhnya Kami (Allah), tatkala air telah naik melimpah-limpah, Kami (Allah) angkut kamu di dalam bahtera.  Agar Kami (Allah) menjadikannya peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar.Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Dan diangkatkan bumi dan gunung-gunung, lalu dihancurkan kedua-duanya sekali hancur.  Maka pada hari itu terjadilah satu kejadian (kiamat). Dan terbelahlah langit, maka pada hari itu ia menjadi lemah. Dan para malaikat di penjuru-penjurunya. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arash Rab (Tuhan) engkau di atas  mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan, tiada sesuatu pun daripada keadaan kamu yang tersembunyi. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku ini.” “Sesungguhnya aku yakin, bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.” Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai. Dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Makan dan minumlah sepuas-puasnya disebabkan apa yang telah kamu lalui pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya jika tidak diberikan kepadaku kitabku ini.” Dan aku tidak mengetahui apalah hisab terhadap diriku.”  “Wahai kiranya (kematian) itulah yang menyelesaikan.” “Hartaku tidak memberi manfaat kepadaku.” “Telah hilang kekuasaanku daripadaku”  Peganglah dia, dan belenggulah tangannya ke lehernya.  Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian (belitlah dia) dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah al-‘Adzim (Yang Maha Besar). Dan dia tidak mendorongkan untuk memberi makan orang miskin.  Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.  Tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa.Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.  Sesungguhnya itu adalah kata-kata rasul yang mulia. Dan itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.  Dan bukan perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan.  Yang diturunkan daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.Seandainya dia (Muhammad saw) mengada-adakan sebahagian perkataan atas Kami (Allah). Nescaya Kami (Allah) pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian pasti Kami (Allah) potong daripadanya urat tali jantungnya. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalanginya. Dan sesungguhnya ia benar-benar peringatan bagi orang yang bertakwa.  Dan sesungguhnya Kami (Allah) benar-benar mengetahui bahawa antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sesungguhnya ia benar-benar menjadi penyesalan bagi orang kafir. Dan sesungguhnya ia benar-benar “haqqul-yaqin” (kebenaran yang diyakini). Maka bertasbihlah dengan nama Rab (Tuhan) engkau al-‘Adzim (Yang Maha Besar)